ЕКИП

Екипа на фирма „ЕКОТЕКПРОДУКТС” ЕООД е съставен от специалисти с дългогодишен практически опит в областта на технологиите за енергийната ефективност. В същото време, ние предоставяме широко поле за изява на млади специалисти от областта на топлотехниката и хладилна техника, механиката и електротехниката, регенерация и рекуперация на отпадни топлини, системи за оползотворяване на термична енергия от биомаса, икономисти и специалисти по енергийна ефективност и реализиране на проекти финансирани по програми на Европейския Съюз и МБВР.

Ръководител на екипа е проф. д-р Кристиан Спасов, един от първите учени в България разработили и реализирали на практика десетки проекти за оползотворяване на слънчева енергия за битови и промишлени цели, водещ специалист в областта на новите енергийни източници и тхнологии, ефективното използване и управление на енергии.