Начало » За нас » ПРЕДСТАВЯНЕ, ФИЛОСОФИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ, ФИЛОСОФИЯ

Екотекпродуктс ЕООД е инженерингова фирма с предмет на дейност консултиране, одитиране, проектиране, доставка и монтаж на високо ефективни отоплителни, охладителни инсталации и топло енергийни стопанства, както и само продажби на оборудване за същите.

Фирмата разполага с капацитет и опит в консултирането, проектирането и изграждането на различни видове топлотехнически инсталации. При разработването на проектни решения ние търсим модерни и енергоспестяващи технологии, което всъщност е нашето мото “Вашият бизнес е свързан с енергия, а нашият със запазването й” , т.е. с икономичното й използване”.

Фирмата проектира и изгражда:

 • Термопомпени инсталации – за ефективно отопление , охлаждане и загряване на вода за индустриални и битови нужди, така както такава за плувни басейни и Битово Горещо Водоснабдяване/ БГВ/. Предлагаме Ви всички видове термопомпи – вода/вода, морска вода/вода, въздух/вода и въздух/въздух. Термопомпените инсталации се използват целогодишно за отопление, охлаждане и загряване на вода за битови нужди.
 • Вентилационни и Климатични инсталации с рекуперация или регенерация на отработения въздух; с икономия на енергия 60-90% в зависимост от типа на рекуперативният топлообменник
 • Паро-кондензни инсталации – за промишлени и индустриални предприятия
 • Абонатни станции на пара и вода – модулни абонатни станции характеризиращи се с компактност, преносимост, лесно обслужване и по голяма ефективност в сравнение с обикновените
 • Системи за отопление с инфрачервени газови излъчватели
 • Котелни стопанства с котли на биогориво (дървени пелети, дървесни изрезки и отпадъци, слама и др.)
 • Котелни стопанства – всички видове горива (течни, газообразни, твърди, котли за горещи масла).
 • Слънчеви инсталации – за загряване на вода за БГВ и плувни басейни. Те са 100% автономни което е и тяхното основно преимущество. Кратки срокове на откупуване 3 години
 • Инсталации за оползотворяване на отпадни топлини на база рекуперативни и регенеративни топлообменници, пластинчати топлообменници, термопомпи, утилизация енергията на горещи газове и води (агресивни и неагресивни)
 • Високо ефективни камини на твърдо гориво (дърва или дърва и въглища) и природен газ
 • Студови стопанства – хладилни складове и помещения за съхранение на храни, плодове, зеленчуци и др.
 • Класически отоплителни инсталации – радиатори, конвектори и подово отопление
 • Филтриращи системи за очистване на вода и водни разтвори –автоматични самоочистващи се филтри от неръждаема стомана на цената на същите такива от обикновена въглеродна стомана
 • Системи за сгъстен въздух – системи за механично изсушаване на сгъстен въздух с гарантирано 93% изсушаване.

“Екотехпродуктс” предлага, извършва , изработва, доставя и инсталира:

 • Енергийни обследвания и одити на топло и електро-енергийни стопанства и системи на индустриални предприятия. Целта е значително подобряване на енергийната ефективност и икономия на енергия с бързо откупуващи се технически решения. Сертификат номер.......
 • Отоплителни, Вентилационни и Климатични инсталации,
 • Топлинни слънчеви инсталации
 • Филтърни инсталации за очистване на вода и водни разтвори
 • Абонатни станции
 • Паро-кондензни стопанства – кондензни гърнета, помпено-кондензни станции, арматура и др. Бърза възвращаемост на инвестициите и 30 – 40 % икономия на енергия.
 • Изграждане на системи за непрекъсната продувка на парни котли. Посредством специални датчици се следи за концентрацията на котловата вода и се установява автоматично едно състояние на непрекъсната автоматична продувка, при което енергията на тези води се утилизиран в рекуперативни пластинчати топлообменници и използва за загряване на омекотената или добавъчна вода за котела. Това е инсталация с 3 – 6 месеца срок на откупуване, която освобождава персонала от непрекъснатите проверки на концентрацията на котловата вода.
 • Когенеративни инсталации за комбинирано производство на топлина и електричество. Могат да бъдат на базата на „ДВГ- Електрогенератор” или на база „Газова турбина – електрогенератор „, или на база „Газова турбина – електрогенератор -парна турбина с противоналягане-електрогенератор „ . Предвид големият обем от предварителна информация и проучвания за тези проекти се подписва договор за пред проектно проучване , който включва и редица технико икономически анализи, обосновки и предложения за избор на конкретно оборудване с време на откупуване и други.
 • Доставка и монтаж на високо мощни, за всички видове топлоносители, до 2 Мвт, термопомпи с електрическо задвижване и висок коефициент на трансформация – 4-5.5, което ще рече, че за всеки киловат електрическа мощност се генерират 4 до 5.5 киловата топлинна енергия. Като източник на първична енергия може да се използват отпадни води с температура до 10-12 градуса целзий или ниско температурни газове с изходяща температура от 15 до 25оС. Тези машини генерират топлина през зимата и студ през лятото.
 • Абсорбционни газови термопомпени системи за комбинирано производство на студ, топлина и топла вода с мощност до 10Мвт. Тези системи могат да използват като източник на енергия- бутан-пропан или природен газ, пара с налягане над 6 бар, вода с температура 160-180 градуса целзий, отпадни газове с температура 400 – 600 градуса целзий
 • Отопление с инфрачервени газови излъчватели за индустриални и търговски обекти. Този тип локално отопление „ за конкретни работни места”, посредством високотемпературни / 600 – 1200 градуса Целзий / инфрачервени нагреватели е икономически много изгодно. Характеризира се с големи икономии на енергия / 4 до 6 пъти по икономични спрямо отопление с класическите въздухонагреватели / и кратки срокове на възвращаемост на инвестициите- по малко от12 до 18 месеца.
 • Високо качествени инфрачервени цветни термографски камери за бързо и прецизно определяне на температурни полета на промишлени, търговски и жилищни обекти.. Позволява експресно да се определят посредством бързо сканиране загуби на енергия, зони на прегряване, на ниски и високи температури на, паропроводи и студопроводи.

 

ФИЛОСОФИЯ

Растежът на световната икономика и нарастващото население на света (9 милиарда до 2050 г.) означават, че природните ресурси на планетата са в процес на бързо изчерпване.

Ресурси като вода, почва, чист въздух и екосистемни услуги са жизненоважни за здравето и качеството на живот, но те са налице само в ограничени количества.

Нарастващата конкуренция за някои ресурси ще създаде недостиг и повишаване на цените, което ще се отрази на европейската икономика.

Ресурсите трябва да се управляват по-ефективно през целия им жизнен цикъл — от добива, транспорта, преработването и потреблението до отстраняването на отпадъците.

„Ефективно използване на ресурсите“ — това означава произвеждане на по-голяма стойност при използване на по-малко материал и различно потребление. Така ще бъдат ограничени рисковете от недостиг, а екологичните въздействия ще се поддържат в граници, които са естествени за нашата планета. Идеята е универсална и приложима към всички природни ресурси — от храните, дървения материал и биологичното разнообразие до енергетиката, металите, почвата, водата, полезните изкопаеми, атмосферата и земята. По-ефективното използване на ресурсите в Европа е път към по-лесно, по-сигурно и по-изгодно постигане на целите на икономическата, социалната и екологичната политика.

„Европа 2020“

Ефективното използване на ресурсите е ключов елемент на стратегията „Европа 2020“ за създаване на растеж и нови работни места през следващите десет години. Стратегията си поставя за цел да насърчи икономически растеж, който е интелигентен (основан на знание и иновации), устойчив (екологосъобразният растеж ще бъде по-устойчив в дългосрочен план) и приобщаващ (тъй като високите равнища на заетост подобряват социалното и териториалното сближаване).

Водещите седем цели на стратегията включват инициатива за ефективно използване на ресурсите в Европа, която предоставя дългосрочна рамка за дейности, като подкрепя програми на политиките в областта на изменението на климата, енергетиката, транспорта, промишлеността, суровините, селското стопанство, рибарството и регионалното развитие. Целта е повишаването на сигурността за инвестиране и иновации и създаване на възможности за устойчив икономически растеж, като се гарантира, че ефективното използване на ресурсите се отчита по последователен начин при формулирането на всички съответни политики.

Какви са очакваните ползи?

Ползи се очакват на много фронтове. Новите възможности за бизнес ще доведат до растеж и създаване на работни места. Строителството, управлението на екосистемите и ресурсите, енергията от възобновяеми източници, екологосъобразните производства и рециклирането — всички те имат подчертано висок потенциал за растеж на заетостта.

Икономическата стабилност ще се увеличи, тъй като ефективното използване на ресурсите е начин за решаване на проблемите със сигурността на доставките и пазарната нестабилност на особено важните ресурси. Това е важно за европейските потребители и за отраслите, които зависят от редкоземните метали, прясната вода, рибата и храните.

По-ефективното използване на ресурсите ще стабилизира икономическото здраве на ключови отрасли като селското стопанство, горското стопанство и рибарството. Промишлените сектори в ЕС, които използват техните продукти, разчитат на достатъчно запаси от земя, почва, вода и биологично разнообразие, така че по-високата ефективност ще доведе до повече положителни резултати. Адаптирането към глобалните промени в натиска върху ресурсите ще подобри освен това дългосрочната икономическа конкурентоспособност.

Преминаването към икономика с ниска въглеродна интензивност ще помогне да бъде предотвратено опасното изменение на климата и ще доведе до многобройни допълнителни ползи. Това може да стане чрез по-нататъшно развитие на съществуващите технологии като възобновяеми източници на енергия и електрически превозни средства, както и чрез инвестиции в инфраструктура с ниска въглеродна интензивност. Наред с драстичното намаляване на вноса на нефт и газ това ще намали значително замърсяването на въздуха, което ще доведе до съществени икономии в разходите за здравеопазване и в мерките за контрол на замърсяването.

Има и фискални последици за данъчните органи. Повишаването на приходите в резултат на използване на ресурсите, вместо на вложения труд, може да помогне за балансиране на публичните финанси, без да засегне конкурентоспособността, като в същото време значително насърчи заетостта. Това е начин за повишаване на ефективността на разходните програми.

Какво означава ефективно използване на ресурсите и защо имаме нужда от него?

Трябва да използваме ограничените ресурси на планетата по по-устойчив начин. Нашето общество зависи от металите, полезните изкопаеми, горивата, водата, дървения материал, плодородната почва и чистия въздух — все жизненоважни изходни материали, без които икономиката ни не може да функционира. Ние обаче използваме тези ограничени ресурси много по-бързо, отколкото те могат да се възстановят. Ето защо, ако не променим своя подход, ще се създаде значителен недостиг.

Европа разчита на останалата част от света за много ресурси като горива и суровини, които са включени в продукти, внасяни от държави извън ЕС. Тъй като недостигът и променливите цени на суровините могат да създадат нестабилност в много райони на света, по-ефективното използване на ресурсите е неотложна необходимост за всички нас.

Превръщането на Европа в икономическа сила, която използва ресурсите ефективно, ще изисква широкомащабна платформа, тъй като трябва да се преодолеят много пречки. Водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“, която бе въведена в началото на 2011 г., предоставя обща рамка за действие, а през цялата година ще бъдат предлагани по-конкретни дейности под формата на пътни карти за дългосрочни политики в областта на климата, енергетиката и транспорта.

В допълнителна пътна карта, която предстои да бъде приета в средата на 2011 г., се излага концепцията за структурните и технологичните изменения, необходими до 2050 г., с цели, които да бъдат постигнати до 2020 г., и предложения за това как те да бъдат осъществени. В пътната карта се прави опит да се установят несъответствията в политиката и пазарните проблеми, които трябва да бъдат решени. На фокус са поставени взаимосвързани теми като моделите на потребление и необходимостта от повече инвестиции в иновациите, а ключовите ресурси се анализират от гледна точка на жизнените им цикли.

Рискове от свръхексплоатацията

Ако не се прилага грижливо управление, има реална опасност от възникването на необратими изменения в екосистемите. Пример за това например е сриването на запасите от атлантическа треска край бреговете на Канада през 90-те години на миналия век. Експлоатацията на по-дълбоководните запаси чрез офшорни траулери доведе до голям ръст на улова, последван от рязък спад на популацията. Заради липсата на ефикасни и своевременни управленски решения десетки хиляди хора загубиха работата си, което доведе до големи изселвания и обезлюдяване на местните общини, а популацията от треска така и не се възстанови.

Ефективност и растеж

По-ефективното използване на ресурсите и контролът върху замърсяването може да станат основни двигатели на икономическия растеж, както показват екологосъобразните производства на Европа. През последните години отрасълът отбелязва годишен ръст от

около 8 %, а годишният му оборот от 319 млрд. евро представлява около 2,5 % от БВП на Европа. Голяма част от растежа в последно време бе съсредоточена в управлението на

ресурсите, включващо нови технологии като слънчевата и вятърната енергия.

Пазарът за опазване на околната среда предоставя възможности в световен мащаб за европейските фирми: очаква се глобалният пазар на екологосъобразните производства, възлизащ понастоящем на около 1000 млрд. евро на година, да нарасне тройно до 2030 г.

Световният пазар отбелязва ръст от около 5 % годишно.

---------------------

За повече информация, снимки и т.н. - http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/resource_efficiency/bg.pdf

или други линкове, които може да се вземат от този файл – дадени в неговия край.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА ОТ СЛЪНЦЕ, ВОДИ, ВЪЗДУХ и ОТПАДНИ ТОПЛИНИ

Днес технологиите за оползотворяване на възобновяема енергия са добре развити и предлагат различни възможности. Понякога, имаме трудности да направим правилния избор.

Ето защо, предлагаме следната информация, която ще Ви помогне да направите своя избор

 • Ветрогенератори / ВГ/
 • Фотоволтаични Слънчеви Системи /ФСС/
 • Топлинни Слънчеви Системи за Битова Гореща Вода /ТССБГВ/.
 • Топлинни Слънчеви Системи за Производство на Електроенергия
 • Производство на био етанол и био дизел. Бързоразвиващо се направление в България.
 • Производство на горива от отпадна дървесина - чипс, брикети, пелети или “дървесен газ ” – CO.
 • Геотермални Енергийни Проекти за Усвояване на:
  • нискотемпературни води до 30 C0, посредством термопомпи за БГВ или за отопление COP > 4 - 5 ;
  • среднотемпературни води от 30 до 60 C0, комбинираща директни и термопомпени системи за БГВ или отопление;
  • високотемпературни води от 60 до 100 C0, за директно отопление или “ производство на електричество ” ;
 • Производство на Биогаз от оборски тор, органични отпадъци или остатъци.
 • Всички видове приложения на термопомпи. Решения за енергийни икономии.
  • въздух/вода за отопление на басейни – COP = 4 до 6,5;
  • въздух/вода 50 – 60 C0 за БГВ – COP = 2,5 до 3,3;
  • въздух/вода 30 C0 за подово отопление – COP = 2,5 до 3,7;
  • въздух/вода 50/40 C0 конвекторни отоплителни системи - COP = 2 до 3.
  • вода/вода термопомпи за оползотворяване енергия от подземни води – отопление и охлаждане
  • вода/вода термопомпи за оползотворяване на отпадни води - БГВ, отопление или производствени нужди
  • въздух/въздух термопомпи за отопление и охлаждане

Според срока на откупуване имаме три основни групи проекти:

 • Краткосрочни - срок на откупуване под 1 година.
 • Средносрочни - срок на откупуване от 1 до 6 години.
 • Дългосрочни - срок на откупуване над 6 години.

В момента всички проекти за възобновяема енергия са свързани със средни или дългосрочни инвестиции

КРАТКОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

ПОЧТИ ВСИЧКИ ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПАРА СА НИСКОБЮДЖЕТНИ ИНВЕСТИЦИИ СЪС СРОК НА ОТКУПУВАНЕ ПОД ЕДНА ГОДИНА.

Например:

 • Оползотворяване на отпаден въздух от промишлени вентилационни системи - 60-70%
 • Рекупериране на високо температурни отработени газове - до 80%
 • Монтаж на водни дренажни системи в системи за сгъстен въздух -10-20%
 • Монтаж на „прочистващи” системи за премахване на некондензирщи газове в охладителни системи - до 10 – 30%

СРЕДНОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

ПРИМЕРИ ЗА СРЕДНОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ПОТЕНЦИАЛА ИМ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ

 • Замяна на стари котли с високо ефективни - до 25%.
 • Подобряване на инсталации за връщане на кондензат - до 18-20 %
 • Подобряване на топлоразпределителни станции - до 15%
 • Монтаж на инфрачервени газови спот отоплителни тела - 300-400%
 • Подобряване на ефективността на сушилни чрез рекуперативни или регенеративни топлообменници – до 60-70 %
 • Подмяна на кожухотръбни топлообменници с плантисчати топлообменници - до 50%.
 • Рекупериране на енергия от отпадни топлини в текстилната индустрия - до 60%.
 • Замяна на стари електромотори с високоефективни такива с честотно регулиране – до 100%

ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ