Начало » Продукти » Когенерация » Микротурбини CAPSTONE

Микротурбини CAPSTONE

 

                                                                         ВЪВЕДЕНИЕ

 

 

Газотурбинните системи за когенерация и тригенерация  са съвременна и  ефективна технология за производство на електроенергия, топлина и студ.В частност концепцията за разпределена генерация на електроенергия  максимално приближена до потребителя и балансиртана до неговите потребности, позволява да се минимизират транспортните загуби,а комбинираното производство на топлина и студ едновременно с производството на електроенергия / концепция когенерация или тригенерация/ позволява да се достигнат върхови коефициенти на използване на горивото до 96 %

Уникалните характеристики на мини газо -турбинните  генератори дават възможност да се строят мини ТЕЦ , както в гъсто населени райони, курортни зони, така и в слабо населени отдалечени области , без всякакъв  риск за екологията

                          

                                                                    ПРОИЗВОДИТЕЛ

Capstone Turbine Corporation e водещ световен производител на екологично чисти микротурбини енергийни системи, представили за първи път на световния пазар икономически ефективни микротурбинни електроцентрали. Техните уникални потребителски свойства са спечелили многобройни награди. Разработката e отнела около 10 години работа и около 200 млн. долара.

Към днешна дата, Capstone разработва и произвежда микротурбинни двигатели в диапазона 15 кВт - 1 MW, които комбинирани в групи, са в състояние да задоволи нуждата от енергия до 10-20 и 50-100 MW. Над 7000 микротурбини работят в много страни на света за производство на енергия, като съвместно са натрупали милиони часов  е надеждна работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ТЕХНОЛОГИЯ

Микротурбинния двигател има само една движеща се част - въртящ се вал, на който съосно е разположен електрически генератор, компресор и турбина. В системата не се използва редуктор или други механични задвижки. Уникална конструктивна особеност на  двигателя е използването на въздушни лагери, благодарение на което се постига рекордна скорост на въртене - 96 000 оборота в минута. Тази иновация прави възможно да се премахне използването на масла, които при други видове оборудване съставляват значителна част от оперативните разходи.

Ниските работни температури позволяват намаляване емисиите на азотни окиси, благодарение на което емисиите на СО и NO не надвишават 9 ррm , което позволява микротурбините да се причислят към най-екологично чистите източници за генериране на енергия.

Друга уникална особеност на турбините Capstone e окомплектовката на основните възли на съоръжението. В компактен корпус е разположен компресор, горивна камера, рекуператор, непосредствено до него турбина и постоянните магнити на електро генератора. Генератора се охлажда от нагнетения въздушен поток, което изключва необходимостта от организиране на система за течно охлаждане като повишава надеждността и икономичността на оборудването при експлоатация. Благодарение на използването на топлообменник (рекуператор) въздух-въздух в конструкцията на турбодвигателя,     микротурбините имат висок за турбогенераторите електрически КПД – до 35%. Рекуператора използва топлинната енергия на отработените газове, за предварително нагряване на въздуха в горивната камера, което позволява да се намали количеството на използваното гориво почти два пъти.

Високата степен на автоматизация позволява функционирането без присъствие на обслужващ перснал. Контрола на микротурбината се осъществява от микропроцесорна система за управление чрез GSM модем , контролиращ работата на инсталацията независимо от тяхното местоположение. Това позволява монтаж в труднодостъпни  райони и обекти без персонал като например релейни станции и линейни участъци на газопроводи.

Тези характеристики позволяват надеждна работа и минимизиране на времето за техническо обслужване. Срока на капитален ремонт е над 60 000 часа, а периодичните сервизни дейности на всеки 8 000 часа – т.е. не повече от 1 път годишно. Различните модификации на микротурбините дават възможност за индивидуален подход при решаването на задачи за автономно енергоснабдяване на различни потребители.

 

 

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

а/ Опростена конструкция и отсъствие на триещи се детайли – осигурява лесен монтаж и свързване към топлинни и електрически комуникации, бързо обслужване и ремонт на място в рамките само на 1 ден, висока надеждност на работа.

б/ Уникални въздушни лагери -  изключва необходимостта от моторно масло, охлаждаща течност и смазочни материали.

в/ Ниско ниво на шума (до 60 дБ) и вибрации – позволява широк избор на място за монтаж

г/ Периодично ТО на всеки 8 000 часа – 1 път в годината

д/ Удобна система за дистанционен мониторинг и контрол на параметрите чрез GSM модем

е/ Гъвкавост спрямо натоварването и режимите на работа – от0 до 100% без прекъсване на работата и намаляване на ресурса.

ж/ Използване на широк спектър горива в тоа число и такива с нестабилни характеристики на състава и съдържание на сероводород до 7%.

 з/ Непрекъсната  работа в автоматичен режим или паралелно с централната режа.

и/ Ресурс до капитален ремонт – 60 000 часа .

й/ Висок КПД в режим на когенерация и тригенерация – до 96%

к/ Компактни размери и здрава основа

л/ Интегрирана система за синхронизация и защита на енергийния модул

м/ Един от най-добрите екологични показатели в света – под 9 ppm ниво на изходящи парникови газове

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

а/ Висока икономическа ефективност – откупуване на инвестицията в средно 2 – 4 год. Доходността на проекта е над 30%, а стойността на изработената ел. енергия до два пъти по-ниска от централизираното електроснабдяване.

б/ Висока енерго ефективност и икономичност – максимална производителност при когенерация и тригенерация, коефициент на използване на горивото над 90%.

в/ Ниски строително-монтажни работи – без значителни финансови разходи и разходи за труд при проектиране, строителство и монтажните работи. Избягват се и допълнителни разходи свързани със строителството на високи димоотводни тръби и специални фундаменти.

г/ Ниски експлоатационни разходи - отсъствие на охлаждаща течност, масла и лубриканти, а сервизирането е 1 път годишно на всеки 8 000 часа, при ресурс за капитален ремонт над 60 000 часа.

д/ Компактност и мобилност – неголеми размери, бързо свързване на допълнителни енерго блокове към вече работещи такива.

е/ Висока степен на автоматизация и автономен режим на работа – не се изисква обслужващ персонал, програмируем режим на работа за различен период от време, възможност за дистанционно управление (например чрез интернет) работата на множество микротурбини в различни части на света.

з/ Мащабност и модулност – Широк диапазон на мощности от 15 kW до 20 МW, като се достави необходимия брой блокове.

и/ Надеждност – висока надеждност благодарение на вътрешната автономност, модулност и независимост от централизираната мрежа.

 

ИЗПОЛЗВАНИ ГОРИВА

Микротурбината инсталация не изисква предварително газоочистване при работа с повечето видове газово гориво. При това калоричността на газа трябва да бъде в границите от 2500 до 24 000 ккал / м.

а/ Природен газ под високо или ниско налягане;

б/ Биогаз: сметищен газ; газ, произведен в пречистването на отпадъчни води; анаеробен газ;

в/ Свързан нефтен газ, факелен газ;

г/ Течните горива са: керосин, дизелово гориво, биодизелно гориво;

д/ Нискокалорични газове;

е/  Газ с нестабилни характеристики;

ж/ Втечнен газ: природен газ (метан), пропан-бутан;

з/ Минен метан, въглищен метан;

и/ Коксови газове;

й/ Сингаз (синтез газ).

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БАЗОВИТЕ МОДЕЛИ МИКРОТУРБИНИ CAPSTONE