Начало » Продукти » Термопомпи

Термопомпи

Термопомпата е обратна хладилна машина, която трансформира ниско температурна енергия в такава с по-висока температура.

Като източник на ниско температурна енергия могат да бъдат земя, вода, въздух. Високо температурната енергия се използва за загряване на въздух или вода.                   

При ниско температурен източник на енергия Земя, термопомпите са:    

1. Земя-Вода и 2. Земя-Въздух                                                                                  

При низко температурен източник на енергия Вода, термопомпите са:      

1. Вода-Въздух и 2. Вода-Вода                                                                                  

При низко температурен източник на енергия Въздух, термопомпите са:

1. Въздух-Вода и 2. Въздух - Въздух           

 

COP - основна характеристика на термопомпите!                                                                                  

Какво е СОР                                                                                   

СОР - coefficient of performance - коефициент на преобразуване                                                                                  

СОР е критерий за ефективност на термопомпите. Той показва какво количество топлинна енергия произвеждаме за 1 kWh вложена енергия. СОР може да представим и като отношение на получената топлинна енергия към вложената енергия на компресора.                                 

Tk  - Температура на кондензиране в келвин °к

Tu  - Температура на изпарение в келвин °к            

Qk - Мощност на кондензатора /висока температурна енергия                                                            

Qu - Мощност на изпарителя /ниска температурна енергия

Nk - Мощност на компресора                                                      

                                                                             

                Qk                     Tk                

СОР  = _______   =   _______  

                Nk                    Tk-Tu